Delbetänkande om Jämlik Hälsa

RSMH:s yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) av Kommissionen för jämlik hälsa. Läs mer