Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

RSMH:s yttrande över Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43). Läs mer