Brukarrevisioner

Genom RSMH Utbildning kan du som har ett företag eller en verksamhet för brukare göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och kunna ge ett bättre bemötande.

En brukarrevision är en utvärdering som görs av en verksamhet där de som utvärderar har liknande erfarenheter som de som använder verksamheten. Granskningen kan göras med hjälp av intervjuer och/eller enkäter med brukare och ibland personal i verksamheten. Poängen med brukarrevisioner är att den som har egna brukarerfarenheter ofta ställer andra typer av frågor än en professionell utvärderare skulle göra, och får ofta andra svar från den som blir tillfrågad. Att brukarrevisorer får andra svar kan bero på samhörighet eller igenkänningsfaktorn hos dem som blir intervjuade, det kan också ha att göra med att brukare ibland har ett lågt förtroende för myndigheter och utförare.

RSMHs brukarrevisionsprojekt genomförs genom stöd av Allmänna arvsfonden och huvudman är NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa. RSMH leder och administrerar projektet.

Projektets mål är att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd inom en verksamhet. Vi ska bygga upp en kompetens både nationellt och lokalt. Projektet ska marknadsföra brukarrevisioner gentemot vård och stödgivare och utbilda brukarrevisorer. På lokalnivå kommer team att genomföra brukarrevisioner. Till att börja med kommer projektet att starta  i Stockholms län, Region Skåne och Värmland.

Projektet startades den 15 januari 2015.

Beställ en brukarrevision här

Kontakt:

Isabella Canow

Projektledare

070 420 82 62

E-post: isabella.canow@rsmh.se

 

Conny Allaskog

Teamledare Skåne

Mobil: 070 420 82 54

E-post: conny.allaskog@rsmh.se

 

Fredrik Gothnier

Teamledare Stockholm

Mobil: 070 420 82 59

E-post: fredrik.gothnier@rsmh.se

 

Tova Sjödin

Teamledare Värmland

Mobil: 070 420 82 63

E-post: tova.sjodin@rsmh.se