Brukarrevisioner

Genom RSMH Utbildning kan du som har ett företag eller en verksamhet för brukare göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och kunna ge ett bättre bemötande.

En brukarrevision är en utvärdering som görs av en verksamhet där de som utvärderar har liknande erfarenheter som de som använder verksamheten. Granskningen kan göras med hjälp av intervjuer och/eller enkäter med brukare och ibland personal i verksamheten. Poängen med brukarrevisioner är att den som har egna brukarerfarenheter ofta ställer andra typer av frågor än en professionell utvärderare skulle göra, och får ofta andra svar från den som blir tillfrågad. Att brukarrevisorer får andra svar kan bero på samhörighet eller igenkänningsfaktorn hos dem som blir intervjuade, det kan också ha att göra med att brukare ibland har ett lågt förtroende för myndigheter och utförare.

RSMH tar emot beställningar och utför brukarstyrd brukarrevision i hela landet. Vi har färdigutbildade och erfarna brukarrevisorer som är beredda att utföra brukarrevision.

Vi har erfarenhet av genomförda brukarstyrda revisioner inom privat-, kommun och landstinget.

Beställ en brukarrevision: brukarrevision@rsmh.se

 

Kontakt:

Isabella Canow

Projektledare

070 420 82 62

E-post: isabella.canow@rsmh.se