RSMH:s integritetspolicy – Så behandlar vi dina personuppgifter

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag och den nu gällande dataskyddslagstiftningen (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till den information som vi nu tillhandahåller dig.

Du kan alltid känna dig trygg när du anförtror oss sina personuppgifter. Vi värnar din integritet och lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utanför vårt uppdrag.

RSMH:s förbundskansli, distrikt och lokalföreningar är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som följer den gällande lagstiftningen. Du kan komma i kontakt med oss på riksförbundet genom att skicka e-post till rsmh@rsmh.se, eller genom att ringa till vårt förbundskansli, 08-12 00 80 40.

RSMH:s riksförbund, lokalföreningar och distrikt

RSMH består av ett förbundskansli, ett antal distrikt och drygt hundra lokalföreningar. När du blir medlem i RSMH kan du välja att bli medlem i en lokalförening, eller att bli stödmedlem, vilket innebär att du är medlem i förbundet.

Samtliga lokalföreningar är egna juridiska personer som självständigt samlar in och behandlar sina medlemmars personuppgifter. Föreningarna har enbart tillgång till den del av det centrala medlemsregistret där deras egna medlemmar behandlas. RSMH Riks sköter det centrala medlems- och prenumerantregistret. Information överförs mellan lokalförening, distrikt och riksförbund.

RSMH Riks, distrikten och lokalföreningarna kan därför sägas vara gemensamt personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som lagras och behandlas i organisationens namn.

Du kan alltid vända dig till RSMH:s riksförbund, oavsett var i organisationen dina personuppgifter behandlas. Du kan också vända dig till ditt distrikt eller din lokalförening.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • – När du blir medlem i RSMH samlar vi uppgifter om namn, postadress, födelseår och kön, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.
  • – När du prenumererar på vår tidning Revansch samlar vi uppgifter om namn, postadress och betalningsuppgifter.
  • – När du ger en gåva eller minnesgåva samlar vi uppgifter om namn, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.
  • – Om du engagerar dig ideellt i RSMH så kan distrikt eller lokalförening komma att samla information om namn och kontaktuppgifter.

Varför sparar vi dina personuppgifter?

RSMH sparar och behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i RSMH eller prenumerant av Revansch. Vi behandlar också organisatoriska uppgifter om dig, i det fall du är ansluten till en av RSMH:s lokalföreningar.

RSMH tar också fram statistiska data om våra medlemmar för att ansöka om bidrag till verksamheten, och för att fullgöra avtal gentemot bidragsgivare. Dessa data tas fram på en övergripande nivå, utan att någon enskild person identifieras.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i RSMH eller din prenumeration av Revansch är laglig därför att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och därför att vi har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

RSMH behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta medlemsadministrationen, skicka dig vår tidning Revansch, erbjudanden om kurser och annan information. Om du är medlem i en lokalförening, kan lokalföreningen behandla dina personuppgifter på samma sätt.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i RSMH:s IT-system i form av e-postmeddelanden. Inga känsliga uppgifter skickas emellertid med e-post och övriga uppgifter sparas bara så länge det är nödvändigt för att kunna hantera den fråga eller information som du eller vi har bett om.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag som vi samarbetar med för nödvändig behandling för RSMH:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Trydells Tryckeri för tryck av adresslappar till vår medlemstidning. I detta fall har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi noggrant säkerhet och sekretess.

Ditt medlemskap är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men för att du ska kunna vara medlem i organisationen behöver vi de ovan nämnda personuppgifterna om dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter görs enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att uppgifterna inte lagras och behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. RSMH behandlar alltså dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss eller prenumerant av Revansch. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. RSMH kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke för oss att behandla dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss – se kontaktuppgifter i början av texten. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Tänk på att återkallelse av samtycke innebär att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till rsmh@rsmh.se.

Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen. Vi hoppas så klart att du i första hand vänder dig till oss för frågor eller synpunkter kring vår personuppgiftsbehandling.

Frågor och hjälp

Du kan alltid kontakta oss om du behöver hjälp med något eller om du har frågor om den här informationen. Detta gäller så klart också om du inte längre vill ha medlemstidningen Revansch eller annan information från oss. Du når oss alltid via e-post på rsmh@rsmh.se. Vår postadress är:

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Instrumentvägen 10

126 53 Hägersten