Återhämtning

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är ett synsätt som främjar psykisk hälsa. Den professionelle arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen bli medveten om betydelsen av sin roll som stöd. Om inte, riskerar förhållandet mellan personal och brukare att konservera beroendet.

Vad är det då som hjälper? Och hur kan vi skapa en återhämtningsinriktad verksamhet?

Återhämtningsutbildningen utgår från erfarenhetsbaserat perspektiv. Brukarnas erfarenheter av återhämtning lyfts fram, bl.a. genom aktuell forskning inom området. Kursen innebär fördjupning i vad som stödjer och vad som hindrar återhämtning.

Syfte

Utbildningsdagarna präglas av en pedagogik med ett aktivt och upplevelsebaserat lärande. Kursledarna varvar föreläsningar, personliga berättelser, grupparbeten och övningar i syfte att skapa en egen inre ”aha-upplevelse”. Utbildningen bygger på utbyte av erfarenheter mellan deltagare och förutsätter ett aktivt deltagande, öppenhet och en trygg, lärande miljö.

Återhämtningskursen bygger på erfarenheter från Australien. Materialet har översatts och därefter anpassats till svenska förhållanden.

Ur innehållet

 • Definitioner av begreppet återhämtning
 • Erfarenheter från personer med psykisk ohälsa
 • Vi utforska våra värderingar och föreställningar kring återhämtning
 • Aktuell forskning kring återhämtning
 • Återhämtningsprocessen
 • Hur kan vi stödja återhämtningsprocessen?
 • Mitt ansvar som professionell medarbetare
 • Hur kan vi skapa återhämtningsinriktade verksamheter?
 • Återhämtningsmetoder
 • Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen återhämtningsprocess och om sitt liv är en utgångspunkt för förståelsen av vikten till kunskapen om återhämtning under utbildningen.

Målgrupp

Baspersonal, chefer och arbetsledare inom socialpsykiatrin & landsting samt för myndighetspersonal från t.ex. försäkringskassa och arbetsförmedling som i sitt dagliga arbete möter personer med psykisk ohälsa. Denna kurs passar även för privatpersoner som vill veta mer om hur man kan stödja någon till återhämtning.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1 dag och 2.5 dagars. Utbildningen passar utmärkt att kombinera med en dagskursen i Bättre bemötande och/eller Brukarinflytande/Empowerment.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid två kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider (för heldagarna)

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Vi erbjuder även

 • Inspirationsföreläsning om återhämtning på tre timmar eller  på tre timmar.
 • Återhämtningsdialoger efter avslutade kurs i återhämtning

 

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se

…………….
Röster från deltagare – Vad var det bästa på kursen?

”Att få bekräftelse på att vi inom
boendestödet jobbar “åt rätt håll” inspirerande berättelser från personer som lyckats ta sig igenom och mår bra idag. Berörd”

”Kursledarnas kunskap men också entusiasm och förmåga att förmedla hopp. Möjligheterna till diskussioner, att få tänka själv”

”Med ökad medvetenhet om förhållningssättet ökar jag min kompetens”

”Jag tänker att ett återhämtningsinriktat förhållningssätt är grunden för att återfå egenmakt som i sin tur är grunden för ökad hälsa”