Jämlik hälsa nuFlygblad_Jämlikhälsa_A5_Sid1

Minska överdödligheten för människor med psykisk ohälsa

Människor med psykisk ohälsa riskerar att dö 15–20 år i förtid jämfört med övriga befolkningen.

RSMH kräver därför att samhället satsar på att utjämna skillnaderna i hälsa, medellivslängd och livskvalitet:

Bättre bemötande och kunskap. Varken inom psykiatrin eller i den övriga vården tas alltid kroppsliga symtom hos personer med psykisk ohälsa på allvar. Det leder till sämre behandling och ökad dödlighet. Personal måste få utbildning så att fördomarna mot gruppen minskar.

Delat beslutsfattande. Delaktighet leder till ökad återhämtning. Först när individen involveras i beslut går det att hitta metoder, läkemedel, psykoterapi och sysselsättning som passar bäst. Delat beslutsfattande är en metod som borde användas i alla möten med vård, socialtjänst och andra myndigheter.

Ökad självständighet genom arbete, studier och ekonomi. Ekonomisk stress försämrar den psykiska hälsan och därmed förutsättningarna att återgå i arbete.Garantinivåerna i sjukförsäkringen behöver höjas och personer med psykisk ohälsa måste få ta del av den ekonomiska utvecklingen. Samhället behöver satsa på de väl fungerande metoder som finns för att komma tillbaka till arbete och studier, som till exempel Individual Placement Support, IPS.

(Till höger ser du flygbladet för vår kampanj. Klicka för att läsa och skriva ut.)